PThU

Al vele jaren is er de theologische traditie, ook wel ‘Amsterdamse School’ genoemd, waarin concentratie op de bijbelse teksten samengaat met de vertaalslag naar de actualiteit. Naast de spraakmakende theologen K.H. Miskotte en F.H. Breukelman, die beiden geïnspireerd waren door het werk van Martin Buber, zijn hieraan ook namen verbonden als M.A. Beek, K.A. Deurloo, N.T. Bakker en R. Zuurmond – allen voormalig hoogleraren aan de theologische faculteit van de UvA.

Van oktober 2012 tot mei 2019 was Rinse Reeling Brouwer (1953) de bijzonder hoogleraar die deze traditie aan de Protestantse Theologische Universiteit (de PThU te Amsterdam) representeerde. We zijn verheugd dat we in samenwerking met de PThU een nieuwe plek aan de universiteit konden instellen, waardoor aankomende predikanten en andere theologiestudenten nog steeds met deze ‘vertalende’ manier van theologiseren in aanraking kunnen komen.logo pthu

Marco Visser is degene die deze coördinerende rol heeft (0,2 fte), waarin hij (gast)colleges en andere activiteiten organiseert en onderzoek doet. Drs. Marco Visser is predikant in Rotterdam-Schiebroek en sinds de oprichting betrokken bij De Nieuwe Bijbelschool. In februari 2022 promoveerde hij aan de PThU op een proefschrift over de denkfiguur van het pars pro toto, aan de hand van de teksten over de knecht van JHWH in het Bijbelboek Jesaja.

Deze onderzoeksplek wordt voor een groot deel gefinancierd door giften. Hier leest u meer over hoe u financieel betrokken kunt zijn. Dank voor uw bijdrage!

marcovisser

De kracht van de zogenaamde ‘Amsterdamse School’ binnen het gehele veld van de Bijbelse Theologie ligt daarin, dat het gesprek met de wereld waarin wij leven daarin zo nadrukkelijk meekomt. Terwijl in kerk en theologie inmiddels steeds meer gevraagd wordt naar de relevantie van bijbelse thema’s, is er in het ‘Amsterdamse’ al veel ervaring opgedaan met de vertaalslag van de bijbelse literatuur naar het hier en nu. Wij denken daarbij in het bijzonder aan het werk van mensen als Karel Deurloo, Karel Eykman, Nico ter Linden en Ad van Nieuwpoort. Ook is een aantal jaren geleden ‘Zingeving Zuidas’ opgezet; vruchten daarvan zijn o.a. de publicaties van Van Nieuwpoort en co-auteurs: ‘De Bijbel op de Zuidas’, ‘De Bijbel voor beginners’ en ‘Uit de Tijd’. De door Miskotte en Breukelman geïnspireerde manier van theologiseren blijkt telkens weer een rol van betekenis te kunnen spelen juist ook voor mensen die grotendeels vervreemd zijn van de kerkelijke wereld. Scheidslijnen tussen kerkelijk-onkerkelijk, gelovig-ongelovig worden hier gerelativeerd, werelden worden bij elkaar gebracht.

Ook blijkt deze vorm van Bijbelse Theologie een goede basis voor de participatie in het publieke debat binnen de verschillende media. Daarnaast is de afgelopen tien jaar veel ervaring opgedaan in de vertaalslag van deze manier van bijbellezen naar het bedrijfsleven tot ver in de corporate wereld. Juist in het bedrijfsleven vindt deze manier van theologiseren groot gehoor, omdat het steeds weer probeert in bijbelse zin terug te keren naar het ‘In den beginne’ en de grote vragen die in bijbelse verhalen aan de orde worden gesteld.

Zo gezien drukt de oude term ‘Amsterdamse School’ nog steeds iets wezenlijks uit: ‘Amsterdam’ staat immers voor de smeltkroes van de samenleving, de plaats waar theologie actueel en relevant heeft te zijn. En ‘School’ staat in dezen voor theologie die werkelijk iets te zeggen heeft, die als een steen in de vijver iets teweegbrengt.